Documente adăugare cod CAEN

checklist-1919328_640

 

Pentru a adăuga un cod CAEN ce nu se află în actul constitutiv al societății (dacă se află în actul constitutiv, atunci trebuie autorizat), dosarul de la Registrul Comerțului trebuie să conțină:

 1. Cererea de înregistrare (original) – formulat tipizat pus la dispoziție de Registrul Comerțului la sediu acestuia sau online;
 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv respectiv, hotărârea membrilor GIE, GEIE, cu sediul în România (original) – trebuie să conțină datele de identificare ale societății, datele de identificare ale asociaților și codul sau codurile CAEN dorite a fi adăugate;
 3. În cazul modificării obiectului de activitate al regiilor autonome, societăţilor cooperative şi organizaţiilor cooperatiste de credit, se vor depune, după caz:
  • hotărârea consiliului de administraţie, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes naţional, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administraţiei publice locale (original);
  • pentru societăţile cooperative hotărârea organului statutar (original);
  • pentru organizaţiile cooperatiste de credit: hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori sau actul adiţional modificator cu viza organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul (original);
 4. Actul constitutiv actualizat – trebuie să conțină codul sau codurile CAEN dorite a fi adăugate conform hotărârii AGA sau deciziei asociatului;
 5. Dacă este cazul:
  • declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social,la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani – original – denumită și declarație tip model 1;
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip – denumită și declarație tip model 3;
  • certificatul de înregistrare, în original – doar dacă se modifică activitatea principală a firmei, respectiv activitatea ce apare pe certificatul de înregistrare al firmei;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie) – doar pentru codurile CAEN care prezintă condiții speciale (cum sunt cele de medicină, spre ex.);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original) – în cazul în care dosarul nu este depus de administrator sau asociatul firmei.
 6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – dacă este cazul.