Startup Nation 2017 – Privire de ansamblu

Startup Nation 2017 - Privire de ansamblu 2

Cu termen de lansare 15 iunie 2017, Startup Nation este un program susținut de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, program care urmărește susținerea și dezvoltarea mediului IMM din România prin posibilitatea de a obține o sumă de 200.000 lei nerambursabili. În cele ce urmează vom face o privire de ansamblu a acestui program, iar toate informațiile se pot regăsi pe pagina oficială a programului, respectiv AICI.

 

1. Condiții pentru participare la program.

2. Coduri CAEN aplicabile.

3. Cheltuieli eligibile.

4. Înscriere.

 

1. Condiții pentru participare la program

Beneficiarii:

a) sunt companii înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri.

b) sunt IMM (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice.

d) au capital social integral privat.

e) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN.

h) sunt înființate de către persoane fizice după data de 30 ianuarie 2017.

i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare, denumit în continuare acord de finanțare. Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili.

j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / OTIMMC/ alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente.

m) este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.

n) să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care în perioada menționată locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri.

Mai multe despre condițiile de eligibilitate, precum și despre celor cărora nu li se aplică acest program puteți regăsi (pag. 1-5): AICI.

2. Coduri CAEN aplicabile

Fiecare activitate economică (CAEN) pentru care se solicită obținerea finanțării beneficiază de un anumit punctaj. Cu cât punctajul planului de afacere este mai mare, cu atât șansele de reușită sunt mai mari.

Prin urmare, punctajele sunt acordate astfel:

Producție – 40 de puncte.

Programare IT cod CAEN 6201 – 40 de puncte.

Industrii creative – fără cod CAEN 6201 – 35 de puncte.

Servicii – 30 de puncte.

Comerț și alte activități – 25 de puncte.

 

Lista completă a codurilor CAEN eligibile se poate descărca de: AICI.

 

3. Cheltuieli eligibile

a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC.

b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. 

c) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale.

e) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

f) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii.

g) Salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează până la nivelul maxim de 3137 lei brut/salariat/luna la care se adaugă contribuțiile aferente angajatorului. 

h) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv promovare online si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei.

i) Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică.

j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 3000 lei.

k) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal.

l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar în valoare eligibilă de maxim 8000 lei.

m) Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line.

n) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

 

Mai multe informații se pot regăsi în paginile 6-7 de: AICI.

 

4. Înscriere

Înscrierea în program se va face online începând cu data de 15 iunie 2017 și va dura maxim 30 de zile, respectiv până la data de 15 iulie 2017. Înscrierea se va face de pe siteul Ministerului, respectiv: AICI.

În prezent aplicația poate fi testată până pe 15 iunie: AICI. Un toturial pas cu video al aplicării se poate viziona: AICI.

În plus, un model de plan de afaceri se poate descărca de: AICI.