#6260
REGnet.ro
Vizitator

Răspunsul este afirmativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008:
Conform art. 3 din OUG 44/2008:
(1) În temeiul dreptului la liberă inițiativa, al dreptului la liberă asociere și al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetățean român sau cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, poate desfășura activități economice pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de lege.
(2) Activitățile economice pot fi desfășurate în toate domeniile, meseriile, ocupațiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru liberă inițiativa.
(3) Prezența ordonanță de urgență se aplică pentru activitățile prevăzute de Codul CAEN a căror desfășurare în una dintre formele prevăzute de art. 4 nu este reglementată exclusiv potrivit unei legi speciale.”
Conform art. 8 din OUG 44/2008
(1) Pot desfășura activități economice în una dintre formele prevăzute la art. 4 persoanele fizice care:
a) au împlinit vârstă de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru desfășurarea de activități economice conform art. 4 lit. a) și b) și al reprezentantului întreprinderii familiale, respectiv vârstă de 16 ani, în cazul membrilor întreprinderii familiale;
b) nu au săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplină financiar-fiscală, de natură celor care se înscriu în cazierul fiscal;
c) au un sediu profesional declarat conform art. 9 alin. (2);
d) declara pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și al protecției muncii.
(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face potrivit art. 5, 15 și următoarele din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționarii persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, atât pentru sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, cât și pentru activitățile desfășurate în afară sediului profesional sau a punctelor de lucru.
(3) În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activități economice este necesară îndeplinirea unor condiții de pregătire profesională și/sau de atestare a pregătirii profesionale, persoanele prevăzute la art. 4 trebuie să facă dovadă îndeplinirii acestora.”
Conform art. 9 din OUG 44/2008
(1) PFA, întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale și întreprinderea familială au sediul profesional declarat prin cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționarii.
(2) Pentru stabilirea sediului profesional este necesar că PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, de la caz la caz, să dețînă un drept de folosință asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat.
(3) Desfășurarea activităților economice prin intermediul unui sediu permanent de către cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European se realizează cu respectarea reglementărilor în vigoare privind sediul permanent.
Conform art. 10 din OUG 44/2008
(1) Cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționarii se depune la registrul comerțului de pe lângă tribunalul din județul în care solicitantul își stabilește sediul profesional.
(2) Cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționarii va fi însoțită de documentația prevăzută în anexă care face parte integrantă din prezența ordonanță de urgență.”